ΟΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ανακοινώνεται από το Δήμο Μεγαρέων ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και στο πλαίσιο της ΠΡΟΛΗΨΗΣ και μείωσης κινδύνου πυρκαϊών στο Δήμο μας, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων Μεγάρων και Νέας Περάμου και των οικισμών και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει νομοθεσίας (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010), εάν οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, τότε παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και παράλληλα τα καθαρίζει ο Δήμος χρεώνοντάς τους για την εργασία αυτή, επιβάλλοντας και το πρόστιμο που αναλογεί (άρθρο 433 του ποινικού Κώδικα).

Ετσι λοιπόν οι ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ θα προλάβουν πυρκαϊές ενώ οι AΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ θα πληρώσουν πρόστιμα.