Ο ΕΛ.Γ.Α. καλεί τους ενδιαφερομένους παραγωγούς να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ.

Οι αρχικές αιτήσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για τις ζημιές στις ετήσιες καλλιέργειες ή στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό ή στα αποθηκευμένα προϊόντα, η υποβολή της αρχικής αίτησης ήταν υποχρεωτική.

Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους μέχρι 31-8-2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς και ειδικότερα τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία, τις πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία, τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία συνεχή δεκαετία και τον θερμοκηπιακό και κτηνοτροφικό εξοπλισμό για μια συνεχή πενταετία. Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό.

Για περισσότερες πληροφορίες-κατάθεση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ανταποκρίτρια του Ε.Λ.Γ.Α. (Συλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Λεπτομερέστερες πληροφορίες εδώ