Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2017.
Όλοι οι δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις καλούνται να επιλέξουν/δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainersexams.eoppep.gr/ από 15 Μαΐου 2017, και ώρα 14:00 μ.μ. έως και 24 Μαΐου 2017 και ώρα 23:59 μ.μ.

Δικαιούχοι συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 1ης περιόδου 2017 είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και έχουν αποστείλει φάκελο με την εκτυπωμένη Αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως και 28 Απριλίου 2017 (σύμφωνα με το ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σφραγίδα ταχυδρομείου) και μετά την αξιολόγηση της Αίτησης και του φακέλου τους.

Ελένη Ρήγα, Αντιδήμαρχος

Εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων, η αρμόδια για θέματα παιδείας Αντιδήμαρχος, Ρήγα Ελένη παρακολουθεί το θέμα και προέβη στις παρακάτω δηλώσεις:
«Από τον Σεπτέμβριο 2017, ουδείς εκπαιδευτής θα μπορεί να συμμετέχει στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αν δεν έχει πρώτα πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, ακόμα κι αν έχει εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης όσων ενδιαφέρονται να διδάξουν σε ενήλικες».