Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων ενέκρινε, στη συνεδρίαση της 22/2/2017, την εισήγηση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη για εφαρμογή του θεσμού της «υιοθεσίας χώρων πρασίνου» από τους δημότες.

Πρόκειται για μια πρακτική η οποία είναι γνωστή και εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με αυτή δίδεται η δυνατότητα σε ιδιώτες, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, σχολεία και ομάδες πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν, να αναλάβουν τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας ενός πάρκου, μιας νησίδας πρασίνου, ή ακόμα και ενός δέντρου.

Όπως ανέλυσε ο κ. Σταμούλης, ο Δήμος προχώρησε σε αυτή την πρωτοβουλία αφού είναι μία περιοχή η οποία παρουσιάζει αρκετά προβλήματα αστικού περιβάλλοντος, τα περισσότερα εκ των οποίων επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.
Η πυκνή δόμηση της πόλης, η μικρή έκταση ελεύθερων ανοιχτών χώρων πρασίνου και το κυκλοφοριακό είναι ίσως από τα σημαντικότερα.
Στόχος δεν είναι η μεταφορά της ευθύνης στον εθελοντή/κάτοικο, αλλά η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και κυρίως η συμμετοχή του στην καλλιέργεια του οράματος για την σταδιακή μετατροπή των πόλεων Μεγάρων και Νέας Περάμου, σε αυτό που με σύγχρονους όρους αποκαλείται «Πράσινη Πόλη» ή και απλά Ανθρώπινη Πόλη του Αύριο.
Σαφές επίσης έγινε το γεγονός ότι θα διατηρηθούν οι προσδιορισμένοι ρόλοι των ευθυνών των ομάδων οι οποίες θα δρουν σύμφωνα με τις υποδείξεις και σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου.
ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στο πρακτικό κομμάτι, η προτεινόμενη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται είναι η παρακάτω:
Ο ενδιαφερόμενος για υιοθεσία χώρου πρασίνου, θα υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Πρασίνου, όπου θα αναφέρει το χώρο πρασίνου, τον οποίο ενδιαφέρεται να υιοθετήσει, αλλά και τις όποιες παρεμβάσεις προτίθεται να υλοποιήσει  στο χώρο αυτό. Κατόπιν θα συντάσσεται μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου – αναδόχων συμφωνητικό,  το οποίο πριν συναφθεί θα πρέπει να έχει την  έγγραφη έγκριση του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου, αλλά και του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου, σε περίπτωση που οι παρεμβάσεις θα αφορούν στις κατασκευές – εξοπλισμό του χώρου.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα περιλαμβάνει το συμφωνητικό διαρκείας 12 μηνών, είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι.
Ο ανάδοχος οφείλει:

 • Να καθαρίζει το πάρκο τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα
 • Να καθαρίζει το πάρκο μετά από τυχόν οργάνωση εκδήλωσης ή συνάντησης με δική του υπευθυνότητα
 • Να φυτεύει λουλούδια στα υπάρχοντα παρτέρια
 • Να φροντίζει τα λουλούδια και τα φυτά του πάρκου (πότισμα, βοτάνισμα, κλάδεμα κ.λ.π.)
 • Να κουρεύει το χλοοτάπητα τους εαρινούς, θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες  σε περίπτωση, που ο χώρος διαθέτει χλοοτάπητα
 • Να φυτεύει δένδρα, αφού προηγηθεί γραπτό αίτημα και έγκριση από το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου
 • Οποιαδήποτε εκδήλωση ή δραστηριότητα προτίθεται να οργανώσει στο πάρκο, να γίνεται πάντοτε  με την σύμφωνη γνώμη  του Δήμου
 • Σε περίπτωση που παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις, θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει επίβλεψη από ενήλικο
 • Να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία Πρασίνου για την παραίτησή του από το Πρόγραμμα
 • Να τοποθετήσει πινακίδα υιοθεσίας του πάρκου (Μορφή – διαστάσεις υπό την έγκριση του Δήμου)
 • Να μην εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε κέρδος το πάρκο (π.χ τοποθέτηση καντίνας, εισιτήριο εισόδου κτλ)
 • Να μην μεταβιβάσει σε τρίτον την φροντίδα  του πάρκου
 • Να μην προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο πάρκο και σε οποιαδήποτε κατασκευή  χωρίς την έγκριση του Δήμου και των Διευθύνσεων Πρασίνου  και Τεχνικών Έργων.

Αρμόδια Υπηρεσία για την επικοινωνία – συνεργασία του Δήμου με τον ιδιώτη, όπως περιγράφεται με τα ανωτέρω, ορίζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων.

Ο Δήμος αναλαμβάνει:

 • Την παροχή νερού και ρεύματος
 • Την αποκατάσταση ζημιών από βανδαλισμούς
 • Την αποκομιδή των απορριμμάτων
 • Την παροχή λιπασμάτων για την λίπανση του πάρκου και όποτε είναι εφικτό την παροχή φυτικού υλικού  (εποχιακά άνθη, δένδρα , θάμνους)
 • Την επίβλεψη και την παρακολούθηση της υιοθεσίας, δυνάμενος να την καταγγείλει,  εφόσον κριθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της
 • Τη στήριξη με οποιοδήποτε τρόπο των παρεμβάσεων του αναδόχου
 • Την υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου την παρούσα πράξη του.
 • Επίσης με απόφαση τριμελούς επιτροπής, θα απονέμεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους (παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος) σχετικός έγγραφος έπαινος στον ανάδοχο του καλύτερου υιοθετημένου χώρου πρασίνου.

Προτεινόμενη Επιτροπή είναι :
Τακτικά μέλη:

 • Δήμας Ιωάννης
 • Ορφανός Ευάγγελος, Αρχιτέκτων
 • Μιχάλαρος Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 • Τσουμπανά Ροδόπη, Αρχιτέκτων
 • Μαργέτης Παναγιώτης