Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 29/12/2021, ώρα 20:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μεγαρέων ως προς τα άρθρα 6, 22 και 27 (Νοµική Υπηρεσία).
  2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021.
  3. Περί γνωµοδότησης για Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου µε τίτλο ¨Αναβάθµιση της υφιστάµενης Σιδηροδροµικής Γραµµής προαστιακού σιδηροδρόµου ∆υτικής Αττικής στο τµήµα ¨Άνω Λιόσια – Μέγαρα¨ µε φορέα του έργου τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
  4. Περί έγκρισης Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων & Κοινωφελών Χώρων, σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Ν. 4759/2020.
  5. Περί έγκρισης απότµησης / υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου επί της οδού Ι. Μεταξά 13, Ο.Τ. 178, ∆. Ε. Μεγάρων, του ∆ήµου Μεγαρέων.
  6. Περί αποδοχής ή µη του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2022.