Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 11/07/2016, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Αποδοχή αιτήματος του ΓΕΣ για την Διάνοιξη παραλιακού πεζόδρομου στο στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» της Σχολής Πυροβολικού.
 2. Περί έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων για την βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και την μείωση των απωλειών με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή».
 3. Έγκριση υποβολής  πρότασης στο Περιφερειακό Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πρότασης) του Δήμου Μεγαρέων με αντικείμενο την επιχορήγηση και λειτουργία «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και  της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ024/7-6-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555).
 5. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 6. Καθορισμός ανωτάτου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικονομικό έτος 2017
 7. Ομοίως της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
 8. Ορθή επανάληψη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ) Δήμου Μεγαρέων οικον. έτους 2016
 9. Περί αποδοχής παραίτησης Λευκ. Παναγιωτοπούλου από τακτικό μέλος του Δ.Σ του δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
 10. Ομοίως της  Αικ. Κατσούλη.
 11. Ορισμός τακτικών μελών  στο Διοικ.Σ/λιο του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 12. Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικ.Σ/λιο του δημ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 13. Επιχορήγηση στον Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.