Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ampeli.jpgότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής για το συμπληρωματικό πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2016-2017 έως 30 Νοεμβρίου 2016.

Με την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωσή του ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλλει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

  1. Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
  2. Αμπελουργικό Μητρώο ( απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη)
  3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) έτους 2016
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
  6. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
  7. Φωτοαντίγραφα  τίτλων νομής και κατοχής

Περισσότερες πληροφορίες Ελ. Βενιζέλου 82, Ελευσίνα , τηλ. 2131600812