Ο Δήμος Μεγαρέων υπενθυμίζει ότι  σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και στο πλαίσιο της πρόληψης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων οι οποίοι βρίσκονται εντός των πόλεων Μεγάρων και Νέας Περάμου και των οικισμών και σε απόσταση εκατό μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει νομοθεσίας (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010), εάν οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, τότε παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό των οικοπέδων, επιβάλει χρέωση για την εργασία καθαρισμού και επίσης επιβάλλει πρόστιμο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα.