Ο Δήμος Μεγαρέων υπενθυμίζει ότι οι δημότες έχουν την υποχρέωση να καθαρίζουν οικόπεδα μέσα στην πόλη από ξερόχορτα και άλλη βλάστηση ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι αστικών πυρκαγιών.
Η πυροσβεστική διάταξη αναφέρει ότι είναι επιβεβλημένη η τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση κατά την οποία οι υπόχρεοι δεν το πράξουν.
Το πρόστιμο για όσους δεν φροντίσουν για τον καθαρισμό ανέρχεται σε μισό ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι όσοι δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους θα υποστούν τις προβλεπόμενες συνέπειες.