Ο Δήμος Μεγαρέων πρόκειται να προσλάβει 15 εργάτες καθαριότηας και 5 οδηγούς, ηλικίας 18 έως 65 ετών, για δύο μήνες προκειμένου να καλύψει ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων.

Για την αίτηση χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019