Την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτεί ο Δήμος Μεγαρέων και προσκαλεί καλεί συλλογικές Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Μεγαρέωνοργανώσεις και άτομα να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 17η Μαρτίου προκειμένου να επιλεγούν  και να την συγκροτήσουν.
Η ΔΕΔ είναι γνωμοδοτικό όργανο των Δήμων το οποίο γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με

  • τα αναπτυξιακά  προγράμματα και τα προγράμματα δράσης των Δήμων
  • θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος
  • τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των Δήμων
  • την επίλυση (διατυπώνει γνώμη) των προβλημάτων  και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • Επίσης διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου  των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Η πρόσκληση του Δήμου Μεγαρέων

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 3852/2010 στον Δήμο μας θα συγκροτηθεί και θα  λειτουργήσει  με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, της οποίας η θητεία θα λήγει στις 31/8/2019.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως :
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
ι) δημότες

Ο Δήμος Μεγαρέων, με ανοικτή δημόσια πρόσκληση, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως καταθέσουν εγγράφως την βούλησή τους ( ορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή του) στο Δημαρχείο ( Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραϊτη Μέγαρα) έως την Παρασκευή 17/3/2017.