Με απόφαση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Αττικής ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, ορίστηκε ως μέλος του Δ.Σ. στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής για την περίοδο 2019 – 2023.

Αρμοδιότητα του συνδέσμου είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής.