Ομόφωνη αρνητική γνωμάτευση για την ίδρυση νέου ιχθυοτροφείου επιφάνειας 10 στρεμμάτων στην Κακιά Σκάλα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων στην συνεδρίασή του της 21ης Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται για μια παραγωγική μονάδα η οποία θα αποτελείται από 9 κλουβιά και μια πλατφόρμα συνολικής ετήσιας παραγωγικής δυνατότητας 170 τόνων ψαριού.

Αν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν είναι αρμόδια να εκδίδει άδειες ιχθυοτροφείων, στην εν λόγω συνεδρίαση έγινε φανερή η ισχυρή επιθυμία όλων των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου να μην ιδρυθεί νέα μονάδα στην περιοχή αφού εκεί ήδη λειτουργεί ιχθυοτροφείο σε έκταση 30 στρεμμάτων.
Αρμόδια κρατική Υπηρεσία για την έκδοση τέτοιου είδους αδειών είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μια Υπηρεσία διορισμένων κρατικών λειτουργών οι οποίοι ελέγχουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συχνά την υποκαθιστούν.

Η αίτηση η οποία έχει υποβληθεί από ιδιωτική εταιρεία βασίζεται στον ισχύοντα νόμο πλαίσιο ο οποίος ορίζει την εν λόγω περιοχή ως περιοχή εγκατάστασης ιχθυοτροφείων. Συνεπώς οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας είναι πέραν του νόμου και αυτό το γεγονός συνιστά ένα παράδοξο, δηλαδή αφενός υπάρχει ο κρατικός σχεδιασμός ο οποίος επιτρέπει αυτήν την παραγωγική δραστηριότητα, αφετέρου υπάρχει η άρνηση της τοπικής κοινωνίας να την δεχθεί.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται το σκεπτικό της αρνητικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι η τυχόν λειτουργία του ιχθυοτροφείου αντιστρατεύεται τα τοπικά συμφέροντα όπως προκύπτουν από τον τοπικό σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, θίγει τα συμφέροντα των τοπικών αλιέων.
Επίσης επισημαίνεται η αντίφαση της χωροθέτησης ιχθυοκαλλιεργειών σε περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικού γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος από το Ρυθμιστικό Σχέδιο 2010 – 2021.

Επιπροσθέτως υπογραμμίζεται η επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με κατάλοιπα ζωοτροφών, αντιβιοτικών και αποβλήτων.

Συνολικά η επιχειρούμενη εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα περιστατικό βάναυσης παρέμβασης στην περιοχή των Μεγάρων από την Κεντρική Διοίκηση πέρα από την βούληση της τοπικής κοινωνίας.
Τέλος γίνεται γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι ο Δήμος θα αγωνιστεί με κάθε τρόπο και μέσο να αποτρέψει την ίδρυση του ιχθυοτροφείου.

Στη συνεδρίαση ήταν έντονη η παρουσία κατοίκων της Κινέτας μέσω της Ομοσπονδίας Συλλόγων και φυσικής παρουσίας μελών των συλλόγων Σκίρων και Γεράνεια.

Επίσης παρών ήταν εκπρόσωπος ενός από τους αγροτικούς συλλόγους των Μεγάρων.