Την Παρασκευή 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου αποκατάστασης και συντήρησης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μέγαρα από την Αρχιτέκτονα Κατερίνα Πιπιλή, Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του  ναού  παρουσία  του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Δόμηση Τεχνική κ. Νίκου Μουζάκη.
Το έργο περιλαμβάνει ερ­γα­σίες για τη στα­τική α­πο­κα­τά­σταση του ναού, α­νά­δειξη των θε­με­λίων της πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κής εκ­κλη­σίας, α­πο­κα­τά­σταση ό­λων των εκτε­τα­μέ­νων φθο­ρών του Ναού (τοι­χο­ποιία και συν­τή­ρηση α­γι­ο­γρα­φιών), η­λε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κών εγκαταστάσεων κα­θώς και λει­τουρ­γική και αι­σθη­τική α­να­δι­α­μόρ­φωση στον πε­ρι­βάλ­λοντα χώρο.
Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και η δαπάνη σύμφωνα με τη  σύμβαση θα ανέλθει στο 1,25 εκατομμύριο ευρώ και ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 12 μήνες.
Η σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Αναδόχου υπογράφηκε στις 23/6/2020.

Η κ. Πιπιλή, η οποία εδώ και 8 χρόνια εργάζεται για την ολοκλήρωση των περίπλοκων διαδικασιών του σχεδιασμού ώστε να φθάσει το έργο στο σημείο πριν την έναρξη των εργασιών, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην λήψη της απόφασης χρηματοδότησης από τον τότε Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό όσο και στο τεχνικό κομμάτι του σχεδιασμού και της έκδοσης των απαιτουμένων αδειών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της στατικότητας του κτηρίου, της ανάδειξης των θεμελίων του ναού ο οποίος χρονολογείται από τους πρώτους χριστιανικούς χώρους, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τοποθέτηση κεντρικού κλιματιστικού συστήματος και παρεμβάσεις στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Ως εκπρόσωπος του φορέα χρηματοδότησης ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Κοσμόπουλος μίλησε για ένα εμβληματικό έργο και υποσχέθηκε ότι εκ μέρους της Περιφέρειας θα πράξει ό,τι είναι δυνατό ώστε να προχωρήσει γρήγορα αυτό το σημαντικό έργο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Περιφέρεια προγραμματίζει ανάλογες παρεμβάσεις σε παρεκκλήσια της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης χαρακτήρισε το έργο ως θεάρεστο και επιβεβλημένο να γίνει υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της δημοτικής αρχής.