Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 τα εγκαίνια του ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών το οποίο λειτουργεί στην Πλατεία Ολυμπιονικών.
Μαθητές και μαθήτριες από δημοτικά σχολεία και γυμνάσια έζησαν τη χαρά της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος συμμετέχοντας σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ανακύκλωσης μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών.
Στο ολοκληρωμένο αυτό κέντρο, το οποίο είναι ένας μεγάλος κάδος απορριμμάτων με πολλά διαμερίσματα, οι κάτοικοι της πόλης μπορούν να εναποθέτουν αυτά τα προς ανακύκλωση είδη και ταυτόχρονα να λαμβάνουν ένα μικρό χρηματικό αντίτιμο ή να διαθέτουν αυτό το αντίτιμο σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Το ολοκληρωμένο κέντρο τοποθέτησε η εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις» και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και σχετικών διατάξεων.

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη κάθε οικονομικής χρήσης επανεπενδύονται στην επόμενη χρήση, με αποκλειστικό στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στην χώρα μας.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι (κατά πλειοψηφία) εταιρίες – διαχειριστές συσκευασιών (οι οποίοι χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καταβάλλοντας χρηματικές εισφορές σύμφωνα με τον αριθμό και το βάρος των συσκευασιών που διαθέτουν στην ελληνική αγορά), αλλά και (κατά μειοψηφία) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που διαθέτουν τα σημεία τους για την τοποθέτηση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης).

Ο εθνικός φορέας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναπτύσσεται με την τοποθέτηση και λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που αποτελούνται από εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τη “Διαλογή στην Πηγή” των άδειων συσκευασιών. Παράλληλα, το Συλλογικό Σύστημα εφαρμόζει ειδικές δράσεις για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασιών.