Δωρεάν εδαφοβελτιωτικό, μέσω του εργοστασίου επεξεργασίας κοπριάς ΔΕΜ, για ερημοποιημένους αγρούς εξ αιτίας της πλημμύρας της 15/11 εξασφάλισε ο Δήμος Μεγαρέων.

Μεταξύ των ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν ήταν και η απογύμνωση αγρών από το εύφορο επιφανειακό χώμα.

Για τις περιπτώσεις των απογυμνωμένων αγρών, μετά από πρωτοβουλία Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη σε συνεννόηση και συνεργασία με την «MEGAECO» και προσωπικά με τον κ. Νίκο Παντελιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα να χορηγηθεί δωρεάν σε όσους χρειάζονται, υλικό εδαφοβελτιωτικό για την αποκατάσταση ζημιών σε αυτούς τους αγρούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Μεγαρέων (Γραφείο Δημάρχου τηλ. 22960 81841) για συνεννόηση.
Επικοινωνία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να του χορηγηθεί δωρεάν, η αναγκαία ποσότητα εδαφοβελτιωτικού προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές στο κτήμα του.