Ο Δήμος Μεγαρέων προτίθεται να δεχθεί δύο υποψήφιους δικηγόρους οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διαρκείας έξι μηνών, στη Νομική του Υπηρεσία να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Προς τούτο δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων έως και την 30η Απριλίου.

Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους ορίζεται σε έξι μήνες και μπορεί να παραταθεί για επί πλέον έξι μήνες.
Η περίοδος της άσκησης αρχίζει την 1/6/2020 και λήγει την 30/11/2020
Ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων οκτώ ώρες.
Μηνιαία αποζημίωση  600 ευρώ χωρίς κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι, δεν πρέπει να συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Μεγαρέων.
Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι στον Δικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν
ταυτόχρονα με την έναρξη άσκησής τους στον Δήμο
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 , στην οποία δηλώνουν :

  • Τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Τον αριθμό Μητρώου Ασκούμενου. Στην περίπτωση που δεν έχουν εγγραφεί ως ασκούμενοι, θα δηλώσουν επιπλέον: Είτε ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα
   προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό Μητρώου, διότι εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους είτε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη άσκησής τους.
  • Ότι αποδέχονται την θέση εφόσον επιλεγούν.
  • Με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση , συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί στο Δήμο παρουσία των ενδιαφερομένων.
Τα ονόματα των επιλεγέντων ασκουμένων δικηγόρων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων