Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων, συνεδρίαση με φυσική παρουσία, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου, ώρα 20:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Αποδοχή επιχορηγήσεων και αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οικον. έτους 2021.
 2. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του πρ/σµού του ∆ήµου Μεγαρέων 3ου τριµήνου 2021.
 3. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσία) γ’ τριµήνου 2021».
 4. Περί καθορισµού τιµών ανά τετραγωνικό µέτρο των στεγασµένων κι µη στεγασµένων χώρων πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών και γεωργικών επιχειρήσεων για το έτος 2021.
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης ή µη αποζηµιώσεων ιδιοκτησιών λόγω ρυµοτοµίας και αποζηµιώσεων επικειµένων, στην οδό Αργυροκάστρου, στα Ο.Τ. 459-460-461-462 στην περιοχή της Περιµετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων»
 6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης ή µη απότµησης/ υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου επί της οδού Χαλκηδόνος Ο.Τ. 544 ∆.Ε. Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων».
 7. Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης επί της πράξης του κ. ∆ηµάρχου «περί ορισµού Προέδρου του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού µε την επωνυµία «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων».
 8. Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης επί της πράξης του κ. ∆ηµάρχου «περί ορισµού µελών του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού µε την επωνυµία «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» ∆ήµου Μεγαρέων».
 9. Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ).
 10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του ετήσιου προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηµατοδότησης για το οικονοµικό έτους 2021 της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.
 11. Πληρωµή εξόδων και αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κας Μαστρανδρίκου Λουκίας ορισθείσης µε την υπ’ αριθ. 263/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
 12. Πληρωµή εξόδων και αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κας Οικονόµου Παγώνας – Γεωργίας ορισθείσης µε την υπ’ αριθ. 264/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
 13. Πληρωµή εξόδων και αµοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Λαγού Ελευθερίου ορισθέντος µε την υπ’ αριθ. 4/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
 14. Περί κατανοµής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ δόση 2021)
 15. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τεσσάρων  σχολικών αιθουσών και του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 1ου Γυµνασίου Μεγάρων στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2021- 2022
 16. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τεσσάρων σχολικών αιθουσών και του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 2ου Γυµνασίου Μεγάρων στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2021-2022
 17. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης σχολικών αιθουσών του 1ου και 2ου Γυµνασίου Μεγάρων στο ∆.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2021-2022
 18. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης σχολικών αιθουσών του 3ου Εργαστηριακού Κέντρου ∆υτικής Αττικής στο ∆.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2021-2022
 19. Γνωµοδότηση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράµµατος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025 .
 20. Περί έγκρισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την διέλευση του αγωνιστικών αυτοκινήτων του 41ου ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑ∆ΙΟΥ (11/12/2021) στις διαδροµές που καθορίζονται εντός των ορίων του ∆ήµου Μεγαρέων.