Ειδική άδεια χρειάζονται πλέον τα βαριά οχήματα προκειμένου να χρησιμοποιούν τους παραδρόμους των εθνικών οδών.
Μετά την απαγόρευση της διέλευσης βαρέων οχημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών, εκδόθηκε απόφαση του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών κλπ σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται και επιτρέπεται η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο στα παρακάτω οχήματα

 • Οχήματα επαγγελματικής χρήσης
 • Βαρέα οχήματα
 • Μηχανήματα έργων
 • Φορτηγά
 • Λοιπές κατηγορίες οχημάτων όταν αυτά υπερβαίνουν το μικτό βάρος 3,5τν., μετά από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης

 

Η άδεια ισχύει ξεχωριστά για κάθε όχημα.
Στην άδεια αναφέρονται τα στοιχεία του οχήματος, πινακίδα, κυβικά, έτος κυκλοφορίας, κατηγορία.
Επίσης αναφέρονται ο ιδιοκτήτης, το ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας του και το τμήμα του παραπλεύρου / παραλλαγμένου οδικού δικτύου στο οποίο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν η κυκλοφορία.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών κλπ και εκδίδεται σε ιδιοκτήτες είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΊΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

 • Βεβαίωση από τον Δήμο ότι είναι όμορος
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΕΣ

 • Βεβαίωση από τον Δήμο ότι είναι όμορος
 • Βεβαίωση ότι ο ιδιοκτήτης είναι δημότης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ

 • Σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή
 • Έγγραφο επικυρωμένο από την αναθέτουσα αρχή, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Προσκόμιση δημοσίου εγγράφου όπως άδεια δόμησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1
 • Καταστατικό της επιχείρησης από το οποίο προκύπτει η έδρα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

 • Σχετική βεβαίωση από τον οικείο δήμο ότι είναι όμορος
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε1

Η άδεια διέλευσης ισχύει για 4 χρόνια και ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών

Υποβολή δικαιολογητικών σε:
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών κλπ
Γ. Γ. Υποδομών
Γ.Δ. Συγκοινωνιακών Υποδομών
Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Οδός Πανόρμου 10, 11523 Αθήνα
Τηλ.: 2106999400
Φαξ 2106927640
Email: eyed.lsep@ggde.gr