Από τον Οργανισμό Ηρόδωρος του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής  νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά 2018 -2019, θα διαρκέσει από 10 ΜΑΪΟΥ έως 31 ΜΑΪΟΥ 2018

Αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του  Οργανισμού, 28ης Οκτωβρίου 62, Μέγαρα και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00

Προϋπόθεση εγγραφής: Τα νήπια να συμπληρώνουν τα 2 ½ έτη μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (διατίθεται)
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.
 • Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:
  • Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
  • Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

Αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:

Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές,

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 • βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι μπορεί να παρακολουθήσει παιδικό σταθμό. Εάν συντρέχει ιδιαίτερο θέμα υγείας βεβαίωση από τον αρμόδιο γιατρό ή υγειονομική επιτροπή.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.
 • Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν.
 • Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται.
 • Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις τηλ. 2296022161