Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωταθλήματα της Α΄,Β΄Κατηγορίας και του Κυπέλλου, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνυποβάλλουν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση «Συνυποσχετικό Διαιτησίας», περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA, Ε.Π.Ο.
  • Υπογεγραμμένη την Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
  • Παραχωρητήριο προς την ΕΠΣΑ για τη χρήση του γηπέδου, για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων Κατηγοριών, Κυπέλλου και Υποδομών
  • Άδεια λειτουργίας του γηπέδου σε ισχύ.

Τα έντυπα των Δηλώσεων όπως επίσης και τα έντυπα των περιπτώσεων Ι και ΙΙ είναι έτοιμα και παρακαλούνται τα σωματεία να τα παραλάβουν από την γραμματεία της Ένωσης