“Καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/μαθητριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020”.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δίνονται οδηγίες για τις απουσίες των μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης»

Σχετ. : Η με αρ. πρ. 10057/Δ2/24-1-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5- 2019 ΥΑ (Β 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων /Διδασκουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/μαθητριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους / τις ενδιαφερόμενους / ενδιαφερόμενες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη