Η γεωπόνος – μελετήτρια Ελένη Μανώλη ενημερώνει για την προκήρυξη, με καθυστέρηση, πρόσκλησης για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Επιτέλους την Παρασκευή 19/07/2019 προκηρύχτηκε η πρόσκληση για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) για την περιφέρεια της Αττικής».

Η δράση αυτή αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση εμπορία και ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμουςκλάδους.

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
β) Γάλα
γ) Αυγά
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα Ζώα
ε) Ζωοτροφές
στ) Δημητριακά
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
η) Οίνος
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν στις εξής κατηγορίες:

  1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
  2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και τουεξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμόπου εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας
  3. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, δενενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες γιατη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσονπραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.
  4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα, Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποίασύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στοπαραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται από  26η Ιουλίου 2019 έως και την 22α Νοεμβρίου 2019.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛΕΝΗ ΓΡ. ΜΑΝΩΛΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΥ 4
ΤΗΛ. 22960 25540 / 6936171294
E – mail:elenagric@yahoo.gr