Από σήμερα 8 έως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου,  ο Δήμος Μεγαρέων δέχεται αιτήσεις προκειμένου να DHMOS_MEGAREWNπροσλάβει ανειδίκευτο προσωπικό (ΥΕ) για να καλύψει εποχικές και κατεπείγουσες ανάγκες.
Θα προσλάβει 15 άτομα τα οποία θα δουλέψουν 5 ημερομίσθια έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  4. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία)