Υποχρεωτικά πρέπει να καθαριστούν μέχρι τέλους Απριλίου, τα οικόπεδα και οι λοιποί ακάλυπτοι χώροι εντός εγκεκριμένων σχεδίων στο πλαίσιο των μέτρων πυροπροστασίας

Με σχετική Υπουργική Απόφαση αντίστοιχη πυροσβεστική διάταξη η οποία καθορίζει τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.
Μέχρι τέλους Απριλίου οι ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μέτρων) δημιουργώντας κίνδυνο της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Β. Κλάδεμα  των δένδρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50 μ) και το 50% της κόμης τους.

Γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Αν μέχρι τέλους Απριλίου οι ιδιοκτήτες δεν φροντίσουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων χρεώνοντας  ανάλογα τους ιδιοκτήτες ενώ ταυτόχρονα θα επιβάλει και σχετικό πρόστιμο.

Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα σε όλα όσα προβλέπονται από το Νόμο προκειμένου να μην υπάρξει απειλή πρόκλησης  πυρκαγιάς ει δ’ άλλως θα υποστούν τις συνέπειες.