Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις

Πρώτη συνεδρίαση ώρα 20:30, μοναδικό θέμα

  • Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2013 Δήμου Μεγαρέων

Δεύτερη συνεδρίαση, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Αναμόρφωση πρ/σμού του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2016.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον αγώνα δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Ν. Περάμου έτους 2016.
  3. Ομοίως για το πανηγύρι Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Περάμου.
  4. Περί επιστροφής ποσού 16,60 € στον Ιωάννη Σ. Προίσκο από ΤΑΠ, ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντος.
  5. Περί παραχώρησης της χρήσης των χώρων των 6ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Μεγάρων στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (ΚΔΑΠ).
  6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Δήμου Μεγαρέων».
  7. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων.