Με απόφασή του η οποία ελήφθη στις 14/11/2018 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων συγκροτήθηκε ολοκληρωμένη πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία και σύσταση Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Δυτικής.
Ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΔΚΜ Ηλία Μουσταΐρα την οποία άκουσαν με πολύ ενδιαφέρον τα Μέλη και τώρα προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμαρχο να αναλάβουν πρωτοβουλία για τα περαιτέρω.

Ο προτεινόμενος Σύνδεσμος βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 3463/2006 και περιλαμβάνει τους Δήμους Μεγαρέων, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Ασπροπύργου των οποίων ο πληθυσμός ανέρχεται συνολικά σε περίπου 115 χιλιάδες κατοίκους.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάληψη κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων, προοπτικές ή προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στη Δυτική Αττική.

Η κοινή ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία, η αναβάθμιση και θωράκιση από φυσικές καταστροφές είναι τα βασικά σημεία του επιδιωκόμενου σκοπού.

Ειδικότερα η εκτέλεση διαδημοτικών έργων, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, η εκπόνηση μελετών, η έρευνα, η προστασία του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση παραθαλάσσιων, πεδινών και ορεινών περιοχών είναι ορισμένοι από τους εν δυνάμει τομείς στους οποίους θα μπορεί να δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος.
Επίσης οι σκοποί εκτείνονται και σε μικρότερης κλίμακας θέματα τα οποία όμως μπορούν με πιθανότητες μεγαλύτερες επιτυχίας να αντιμετωπισθούν από έναν διαδημοτικό Σύνδεσμο.

Ως παραδείγματα καλής πρακτικής αναφέρονται ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθηνών – Πειραιώς, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, Ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ΟΤΑ Βόρειας και Βορειοανατολικής Αττικής και ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής