Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί αποδοχής των όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου για την αναχρηματοδότηση τωνήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τιςδ/ξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 τουάρθρου 73 του Ν.4445/2016 και ισχύει καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συνομολογησή του
  2. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας»
  3. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή οδών Α. Παπανδρέου & Γεωργίου Καστάνη (Περιφ.Αλεποχωρίου)
  4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 9/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια ειδών Κιγκαλερίας», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
  5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση Δημοτικών κτιρίων», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
  6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 7/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια καλωδίων για συντήρηση φωτισμού στο νέο σχέδιο πόλης», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
  7. Περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για τον Έλεγχο ΚΤΕΟ –ABS- Καρτα καυσαερίων για το υπ’ αριθ. ΚΗΟ 5324 απορριμματοφόρο όχημα
  8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση που αφορά την κ.Ελένη Ρήγα, Αντιδήμαρχο Μεγαρέων