Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τα έτη 2017 και 2018
Αυτή αποτελείται από τους εξής

  1. Ελένη Ρήγα, ∆ηµοτική Σύµβουλος
  2. Αθανάσιος Μπεναρδής, εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
  3. Ιωάννης Θεοδοσίου, εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
  4. Παρασκευή Τρύπου, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, µε αναπληρωτή τον Δημήτριο Μακρυγιάννη.
  5. Νικόλαος Λάµψας, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, µε αναπληρωτή τον Χρήστο Γκαµπένη.
  6. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, εκπρόσωπος της Α΄ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, µε αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κορφιάτη.
  7. Μιχάλης Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής µε αναπληρωτή τον Αστέριο Πασχαλιά.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κ. Ελένη Ρήγα
Γραμματέας ορίζεται η υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Σαχινιάν