Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/9/2017, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

 1. 1. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από τον διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Μεγαρέων
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών και διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με το αρ. 9 του ΠΔ 80/2016
 3. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σύμφωνα με το αρ. 9 του ΠΔ 80/2016 (αποδοχές δικηγόρων)
 4. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας εντός της περιμετρικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μεγάρων (κ. Θεοδοσίου Βαρβάρα)
 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων»
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Ν.Περάμου»
 7. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για service 20.000 χιλμ. του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5552 απορ/φόρου οχήματος
 8. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5324 απορ/φόρου οχήματος
 9. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8219 φορτηγού οχήματος
 10. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7033 απορ/φορου οχήματος
 11. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8221 απορ/φόρου οχήματος
 12. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5463 φορτηγού οχήματος
 13. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4703 υδροφόρου οχήματος
 14. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5324 απορ/φόρου οχήματος
 15. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5324 απορ/φόρου οχήματος
 16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2017 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια κλουβιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
 17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2017 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης