Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέωνμ την Τρίτη 22/8/2017, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

 1. Αποδοχή δωρεάς τριάντα κεντρικών μονάδων Υπολογιστών & δέκα οθονών από την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ
 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου»
 3. Ανάθεση έργου με τίτλο «Επίστρωση διαδρόμων στο Άλσος Θεόγνιδος»
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 773/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου αυτού
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή- συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων» και ανάθεση της σύμβασης
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» και ανάθεση της σύμβασης
 7. Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό οικονομικού έτους 2017
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών και διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με το αρ. 9 του ΠΔ80/2016
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών και διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με το αρ. 9 του ΠΔ80/2016
 10. Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/99070/0026- 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ)
 11. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την λίπανση των οχημάτων
 12. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ, κυκλοφορίας ΜΕ 85150 καλαθοφόρου οχήματος
 13. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. ΚΗΟ 5441 λεωφορείου
 14. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5442 λεωφορείου
 15. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υλοποίηση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ»
 16. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αγορά ειδών σημαιοστολισμού από την παγία προκαταβολή έτους 2017
 17. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για τη αγορά υλικών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης (ΑΜΕΑ) από την παγία προκαταβολή έτους 2017
 18. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την αγορά υλικών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης (ΑΜΕΑ) από την παγία προκαταβολή έτους 2017
 19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 τεχνικής περιγραφής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ετήσιας Υποστήριξης- Συντήρησης του συστήματος Πληρωμών Προνοιακών Επιδομάτων ΟΠΣΝΑ», διάθεση πίστωσης & έγκριση της δαπάνης
 20. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 446/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 21. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 140/17 η οποία εγκρίθηκε με την 153/17 ΑΟΕ λόγω ενίσχυσης της πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασίας περιοχών Δήμου Μεγαρέων» (αποφ. ΟΕ 388/2016), έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης
 22. Συμπληρωματική εισήγηση περί αποζημίωσης προκληθείσας ζημιάς σε όχημα , ιδιοκτησίας Σωτηρίου Αναστασίου
 23. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με Αφοί Σταμέλου