Συνεδριάζει την Πέμπτη 20/4/2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων

Ημερήσια διάταξη

  1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαρέων «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» – «ΔΗΚΕΔΗΜΕ» & για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΝέαςΠεράμου Δήμου Μεγαρέων έτους 2017»
  2. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης & έγκριση της υπ’ αριθ. 7/12-4-2017 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δημοτικών Σφαγείων»
  3. Έγκριση της δαπάνης, & διάθεση πίστωσης για την «Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη»
  4. Έγκριση της δαπάνης, & διάθεση πίστωσης για την «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη»
  5. Έγκριση της δαπάνης, & διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου & των Νομικών Προσώπων
  6. Έγκριση της δαπάνης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση της δαπάνης επαύξησης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κλειστού γυμναστηρίου Νέας Περάμου, ορισμός υπολόγου, και διάθεση πίστωσης.
  7. Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/99070/0026 – 23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ- 61Δ), μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωσή του.