Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και Δήμου Μεγαρέων για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μεγαρέων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεμβρίου 2017, της 23ης Ιουλίου 2018 και της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαρέων, με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2018 αποφάσεως Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το 3ο τρίμηνο».
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 115/2018 αποφάσεως Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί έγκρισης ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την χρήση του 2017».
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 120/2018 αποφάσεως Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2019 προκειμένου  να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό πρ/σμό».
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 116/2018 αποφάσεως Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «περί έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ χρήσης του 2017».
 6. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου,
 7. Πληρωμή αποζημιώσεως λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 8. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών.
 9. Περί παραχώρησης της χρήσης σχολικών αιθουσών 1ου και 2ου Γυμνασίου Μεγάρων στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού για την λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
 10. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης τεσσάρων αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018-2019.
 11. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018Β -2019Α.
 12. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Δυτικής Αττικής στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μεγάρων για το σχολικό έτος 2018-2019.
 13. Περί παράτασης του υπ’ αριθ. Πρωτ. 22268/6-12-2017 συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας για τον Δήμο Μεγαρέων.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβάθμιση – συντήρηση εφαρμογών ΦΠΑ του Δήμου Μεγαρέων.
 15. Ομοίως της εργασίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων για το διάστημα από 19/12/2017 έως 18/9/2018.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τον Δήμο Μεγαρέων».
 17. Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μεγαρέων».
 18. Προσχώρηση του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β’ Δράση.
 19. Περί έγκρισης θέσεων τοποθέτησης συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων.