Ξεκινάει από σήμερα 14/12/2017 μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 103 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών στον Δήμο Μεγαρέων.
Οι κάλυψη των αναγκών πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄ κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.

Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Οι θέσεις στον Δήμο Μεγαρέων είναι:
ΠΕ δασκάλων 1
ΠΕ Δασκάλων ειδικής αγωγής 1
ΤΕ Τοπογραφίας 1
ΠΕ Γεωπώνων 1
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 8
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 3
ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Λογιστικής – Οικονομικού 1
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών 4
ΥΕ Βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό 4
ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας 10
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / κοινωνικών επιμελητών 2
ΤΕ Δομικών Έργων 1
ΠΕ Αρχαιολογίας 1
ΥΕ Εργατών πρασίνου 4
ΤΕ Βρεφονπιοκόμων 3
ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών 30
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 1
ΠΕ Πολιτικών μηχανικών 1
ΔΕ Κηπουρών 3
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 3
ΔΕ Οδγηγών Γ κατηγορίας
ΔΕ Μηχανοτεχνίτες οχημάτων 2
ΠΕ Οικονομικού – λογιστικού 2
ΔΕ Σιδεράδων – αλουμινάδων 4
ΔΕ Τουριστικού τομέα 1
ΠΕ Ψυχολόγτων 2
ΠΕ Φυσικής αγωγής 1
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 1