Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 9/5/2017, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2017.
  2. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Α΄ Τριμήνου έτους 2017.
  3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Α’ Τριμήνου έτους 2017.
  4. Περί έγκρισης Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
  5. Περί επιστροφής ποσού 260,00 € εκ παραβόλου άδειας λειτουργίας καταστήματος στον Μιχαήλ Σ. Καρδάτο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
  6. Ομοίως ποσού 156,47 εκ τελών φωτισμού – καθαριότητος, ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ΤΑΠ στην Χαρίκλεια Χ. Μπουζάκη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
  7. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
  8. Περί έγκρισης παράτασης περαίωσης της εργασίας: «Σύνταξη πινάκων επικειμένων (διορθωτική πράξη) στην Κινέττα».