Με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, ώρα 20:30, με ένα από τα θέματα να είναι η δεύτερη στη σειρά διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Τα θέματα:

  1. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2020 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  2. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Ελευθερίου Γκέλη ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση δρόμων στην Νέα Πέραμο».
  4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή χρήσης του μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Π. Γεωργακή 8 στα Μέγαρα.
  5. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων
  6. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2018