Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Εκλογή µελών του Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Οικονοµικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.