Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη, 6/3/2018, ώρα 20:30 με θέμα την Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2016

Ακολουθεί δεύτερη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση για την «Εορτή 25ης Μαρτίου (παρέλαση)».
  2. Έγκριση του από 2/3/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. δημοτικών καταστημάτων και Τεχνικής Υπηρεσίας 2018 Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων».
  3. Ομοίως της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ. δημοτικών καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου».
  4. Ομοίως της εργασίας: «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου 2018».
  5. Περί εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 256 της Τοπικής Κοινότητας Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων, με δημοπρασία.
  6. Περί εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 148 της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, με δημοπρασία