Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 5/4/2016, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016
  2. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Δ΄ Τριμήνου έτους 2016

Ακολουθεί η επόμενη συνεδρίαση με θέμα

  • Έγκριση απολογισμού Δήμου Μεγαρέων οικονομικού έτους 2015