Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2017, ώρα 20:30  σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις

Πρώτη συνεδρίαση

 • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2015.

Δεύτερη συνεδρίαση

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια τον μήνα σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
 2. Περί επιχορήγησης του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 3. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 236/2007 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου «περί πληρωμής αποζημίωσης στους κληρονόμους Σπ. Ρούσση για διάνοιξη ανωνύμου οδού στο Ο.Τ. 456» ως προς τους ιδιοκτήτες.
 4. Περί παραχώρησης χρήσης χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
 5. Ομοίως του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.
 6. Ομοίως του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.
 7. Ομοίως του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου.
 8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την αποζημίωση  σχολικών τροχονόμων (γ΄ δόση 2017).
 9. Περί παράτασης της σύμβασης εργασίας: «Απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».
 11. Συμβιβαστική επίλυση επί της με ΓΑΚ 112456/15 και ΕΑΚ 14532/15 αγωγής της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Μεγαρέων.