Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 29/3/2016, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων σε ξεχωριστή συνεδρίαση, αμέσως μετά την προηγούμενη συνεδρίαση την 29/3, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2016.
  • Περί επιστροφής ποσού 593,43 € εκ τελών φωτισμού – καθαριότητος & ηλεκτροδοτουμένων χώρων στον Ανδρ. Γιατρά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.