Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 20:30  σε δύο διαδιχικές συνεδριάσεις.
Η πρώτη συνεδρίαση αφορό στην έγκριση του ισολογισμού του έτους 2019.

Θέματα ημερήσιας διάταξης της δεύτερης συνεδρίασης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2021
 2. Περί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2022.
 3. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022.
 4. Περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2022.
 5. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης για το έτος 2022.
 6. Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων και Νέας Περάμου για το έτος 2022.
 7. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών – πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022.
 8. Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2022.
 9. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως υπεδάφους για το έτος 2022.
 10. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2022.
 11. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2022.
 12. Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2022.
 13. Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2022.
 14. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 49/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής :         <<Περί έγκρισης ή μη χορήγησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης , μία θέση για ΑΜΕΑ και μία θέση για το υπηρεσιακό όχημα, επί της οδού Συλημβρίας στα Μέγαρα>>.
 15. Περί Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής «Λουτρόπυργος», της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου, στα Ο.Τ. Γ263, Γ264 & Κ.Χ.264Α, για την ολοκλήρωση – συμπλήρωση του αριστερού παράπλευρου A.SR.4 του οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ
 16. Περί αμοιβής του δικηγόρου Κάμπαξη Χρήστου του Κων/νου.
 17. Περί αμοιβής του δικηγόρου Μπέη Δημητρίου του Κων/νου.
 18. Περί γνωμοδότησης για Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο ¨Μονάδα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (πτηνοτροφείο)¨ στη θέση ¨Γιώργη Βασίλη¨ του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την Κωνσταντίνα Βαρελά.
 19. Περί γνωμοδότησης για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των ετών 2020-2029 & 2021-2030.
 20. Περί γνωμοδότησης για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο ¨Μονάδα ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (Κ.Δ.Α.Υ.), επεξεργασίας & αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και συναποτέφρωσης¨ στη θέση ¨Παπά Περιβόλι¨ Ο.Τ. 22 του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου SKYPLAST I.K.E.».