Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 28/11/2016, ώρα 20:30dhmos_megarewn_new_250

Ημερήσια διάταξη

 1. Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» του Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ  5001587 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
 2. Περί έγκρισης Γ’ αναμόρφωσης πρ/σμού ΔΗΚΕΔΗΜΕ οικ. ετους 2016
 3. Περί έγκρισης αναμόρφωσης του Ετησίου Προγράμματος Δράσης  της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για  το οικ. έτος 2016
 4. Περί έγκρισης αναμόρφωσης της εισηγητικής έκθεσης χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για την τεκμηρίωση των εσόδων & εξόδων αυτής για το οικ.έτος 2016
 5. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου
 6. Περί καθορισμού τελών φωτισμού- καθαριότητος για το έτος 2017
 7. Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων & Ν.Περάμου για το έτος 2017
 8. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης για την περιοχή Αγ. Παντελεήμονα για την Δημοτική Ενότητα Ν.Περάμου για το έτος 2017
 9. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017
 10. Περί καθορισμού φόρου τελών διαφήμισης για το έτος 2017
 11. Περί καθορισμού φόρου τελών & δικαιωμάτων χρήσεως δημοτικών σφαγείων για το έτος 2017
 12. Περί καθορισμού φόρου τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2017
 13. Περί καθορισμού φόρου τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2017
 14. Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2017
 15. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών πλατειών κ.λ.π. Κ.Χ. για το έτος 2017
 16. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2017
 17. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την Εκδήλωση Μικρασιάτικα
 18. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων έτους 2016»
 19. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
 20. Περί έγκρισης λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
 21. Περί παραχώρησης χώρων Διοίκησης & Εκπαίδευσης για την λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
 22. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Κ.Φ. 473 & Κ.Χ. 703 για την Ανέγερση του 3ου Γυμνασίου Μεγάρων
 23. Περί 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων- Έργα Β’ φάσης»
 24. Περί έγκρισης Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαρέων
 25. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας του Δήμου Μεγαρέων, του Δήμου Μάνδρας και του Δήμου Σαλαμίνας για την υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δυτική Αττική» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του Αξονα Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμεία Συνοχής)» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
 26. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα & επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίου και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου Μεγαρέων.