Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη 1ης συνεδρίασης

 1. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Δ’ Τριμήνου 2019.
 2. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (στοχοθεσία) Δ’ Τριμήνου 2019.
 3. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ( Α’ δόση 2020).
 4. Συγκρότηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων .
 5. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 265/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α) Κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων της πράξης Κέντρο Κοινότητας.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 74/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού».
 8. Αποδοχή της υπ’ αριθ. 83448/22-11-2019 απόφ. Υπ. Εσωτερικών περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
 9. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμο Μεγαρέων» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στην πρόσκληση V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμισης των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.
 10. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Μεγαρέων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ν. Περάμου» και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης.
 11. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ελευθερίου Γκέλη ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 12. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ελευθερίου Γκέλη ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων της Κοινότητας Μεγαρέων και Κοινότητας Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης της παύσης ισχύος στάθμευσης ΑΜΕΑ που αφορούσε τον κ. Ι. Γ. – Χριστόπουλο εμπρός από την ιδιοκτησία του στην οδό Γ. Μενιδιάτη 133 στα Μέγαρα».
 15. Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων στην θέση Ερημοκλησίδι ή Αγ. Λουκάς ή Τούτουλη Δήμου Μεγαρέων με φορέα δραστηριότητας τους Βασ. Μανώλη, Χαραλ. Μανώλη και Μελ. Μανώλη.
 16. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων

Ημερήσια διάταξη 2ης συνεδρίασης

 • Έγκριση ισολογισμού Δήμου Μεγαρέων χρήσης έτους 2018