Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Δευτέρα 23/5/2016. ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2016.
 2. Περί έγκριση της υπ’ αριθ. 132/2016 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων δαπανών έτους 2016 για το 1ο τρίμηνο.
 3. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 4. Περί επιστροφής ποσού 22,99€ από Τ.Α.Π. στον Κων. Παπαθανασίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 5. Ορισμός ΔΗ,Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. ως φορέα λειτουργίας της Μ.Φ.Η.(δημοτικό γηροκομείο).
 6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας λαμπτήρων για συντήρηση δημοτικού φωτισμού».
 7. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης εργασίας «Τεχνική υποστήριξη για εξασφάλιση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων και πρατηρίου υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου στο χώρο των ελαιοδεξαμενών».
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων».
 9. Περί αποξήλωσης περίφραξης σε Κ.Χ. στην περιοχή Νεράκι δυτικά του Ο.Τ. Γ245 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
 10. Περί καθορισμού θέσεων άσκησης υπαίθριου στασίμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2016 και καθορισμός αριθμού αδειών αυτών.
 11. Περί αποδοχής παραίτησης των Νικ. Λάμψα και Χρ. Ξηντάρα από μέλη του Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 12. Ορισμός δύο τακτικών μελών στο Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 13. Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς νότιου τομέα κάθε Παρασκευή από την οδός Ελευθερίας εις οδό Θ. Τσεκέ για την χρονική περίοδο 1/5 έως 31/10 κάθε χρόνο.