Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 23η Δεκεμβρίου 2020, ώρα 20:30.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Περί εκμίσθωσης ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664), με χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ Δ 166).
 2. Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων, 3ου τριμήνου 2020
 3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία)  γ’ τριμήνου 2020.
 4. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων, ΟΠΣ 5002247.
 5. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’  δόση 2020).
 6. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμού χρηματοδοτούμενης πράξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 7. Λήψη εκ νέου απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 422 του Δήμου Μεγαρέων».
 8. Λήψη εκ νέου απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ. 617 και 620 στην περιμετρική επέκταση του σχεδίου πόλεως Μεγάρων».
 9. Λήψη νέας απόφασης «Περί καθιέρωσης κατ’ εξαίρεσης ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου», σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 10. Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Επιλύσεως δια συμβιβασμού Φορολογικών Διαφορών έτους 2021.
 12. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 299/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 300/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 301/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 15. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Μαστρανδρίκου Λουκίας, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 302/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 16. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Γκέλη Ελευθερίου, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. /2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Γκέλη Ελευθερίου, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 340/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.