Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 22/4/2016, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ τρίμηνου 2016.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πανηγύρι Αγίου. Γεωργίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 0 Περάμου.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εκδήλωση μνήμης για την βύθιση του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΡΑ».
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον Αγώνα δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Ν. Περάμου έτους 2016.
 5. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 6. Περί εκμίσθωσης ακινήτου Δήμου Μεγαρέων στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων (Ο.Τ. 664), με χρήση γενικής κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2/6-3-1987 (ΦΕΚ Δ 166).
 7. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διαχείριση του προγράμματος: «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής».
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και όρων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Κοινωνική Έρευνα – Απογραφή στον οικισμό Ρομά Βλυχού Μεγάρων».
 9. Περί πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της περ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
 10. Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλου μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις Δ/ξις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016.
 11. Αύξηση αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική πρακτική άσκηση στον Δήμο Μεγαρέων.
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης Πολιτισμού και Τουρισμού».
 13. Σύσταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μεγαρέων, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4368/016.
 14. Περί απευθείας αγοράς ακινήτου (οικοπέδου) στην θέση «Πανόραμα» Κινέττας Μεγάρων με σκοπό την κατασκευή δεξαμενής υδροδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ύδρευση Κινέττας».