Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Ενηµέρωση Συµβουλίου σχετικά µε την εξέλιξη των ενεργειών αποκατάστασης των πληγεισών από την πυρκαγιά, περιοχών στην Κινέτα.
  2. Περί ονοµατοδοσίας ∆ηµοτικού Γηπέδου Μεγάρων σε «ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΣ».
  3. Έγκριση Πίνακα ∆απανών ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων για τον προϋπολογισµό του Δήμου Μεγαρέων έτους 2019.
  4. Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής –μουσικών οργάνων, στον ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του Σωτηρίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην περιοχή Πάχη