Τηγν Τρίτη 22 Μαρτίου 2022, ώρα 20:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Περί τροποποίησης προγράµµατος εκτελεστέων έργων έτους 2022.
 2. Περί έγκρισης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οικονοµικού
  έτους 2022.
 3. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2022.
 4. Περί έγκρισης έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Μεγαρέων 4ου τριµήνου 2021.
 5. Περί έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) (στοχοθεσία) δ’ τριµήνου 2021».
 6. Περί χαρακτηρισµού κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2022, ως δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.
 7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 7/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί διατήρησης ή αποµάκρυνσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου αριθ. 148, στην Κοινότητα Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων».
 8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή µη χορήγησης θέσης στάθµευσης σχολικού λεωφορείου του παιδικού σταθµού «Το Εργαστήρι του Παιδιού».
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης η µη της µελέτης εισόδου- εξόδου οχηµάτων για την δραστηριότητα «ΚΟΥΜΝΙΩΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ- Εργαστήριο Αναγόµωσης Πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης», επί της οδού
  Αντιτορπιλικού Ψαρά, ∆.Ε. Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων, µε πρόσωπο επί ∆ηµοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».
 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης η µη της µελέτης εισόδου- εξόδου οχηµάτων για την δραστηριότητα «ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- Εργοστάσιο κατασκευής- Επισκευής σκαφών αναψυχής και φουσκωτών σκαφών, πολυεστερικών κατασκευών και δεξαµενών», στην θέση Βουρκάρι ή Αρµύρες- ∆.Ε. Μεγάρων του ∆ήµου Μεγαρέων, µε πρόσωπο επί ∆ηµοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».
 11. Αποδοχή παραίτησης ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆άλλα ∆ηµήτριου από Πρόεδρου της ¨Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων Κοινοτικών και ∆ηµοτικών Ακινήτων¨.
 12. Αντικατάσταση Προέδρου της «Επιτροπής Καθορισµού Τιµήµατος Εκποιουµένων Κοινοτικών και ∆ηµοτικών Ακινήτων».
 13. Περί ορισµού υπευθύνου ∆ιαχειριστή λογαριασµού και Εισηγητή Εκκαθάρισης ∆απάνης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
 14. Περί Ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων για το έτος 2022.
 15. Περί ορισµού εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση ∆ευτεροβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών ∆ραστηριοτήτων για το έτος 2022.
 16. Περί γνωµοδότησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας µε τίτλο «Μονάδα παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος» στη θέση «Κοκκινογή» του ∆ήµου Μεγαρέων, µε φορέα του έργου την «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
 17. Περί οικονοµικής ενίσχυσης στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΩΓΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ