Για να καλύψει απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες, ο Δήμος Μεγαρέων ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσλάβει 21 άτομα για διάστημα ορισμένου χρόνου κατά περίπτωση ως εξής:

1 οδηγός
2 οικοδόμοι
3 ελαιοχρωματιστές
4 βοηθοί σιδηροτεχνίτες
5 εργάτες συλλογής ογκωδών αντικειμένων
6 εργάτες καθαριότητας

Η προκήρυξη τρέχει από 23 Αυγούστου και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός 3 ημερών.

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
  3. Φωτοαντίγραφο λοιπών τυπικών προσόντων (όπου απαιτείται)
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού τα οποία προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  5. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

Πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού στον 1ο όροφο του Δημαρχείου